Složení krve

Krev patří k základním tělním tekutinám. Hlavní podíl tekutin v těle tvoří voda, u dospělého člověka asi 53% hmotnosti. Tato voda obsahuje množství organických a anorganických látek a odehrává se v ní mnoho důležitých biologických dějů. Nejvíce je jí v buňkách, to je nitrobuněční tekutina (32%).

Zbývající mimobuněční tekutina se skládá z krve, mízy a tkáňového moku, které utvářejí vnitřní prostředí. Člověk má v těle krve kolem osmi procent celkové tělesné hmotnosti. Muži mají 5 až 6 l krve, ženy mají 4,5 l krve. Bez potíží lze postrádat asi 0,5 l krve.

Krev, červenou tělní kapalinu, tvoří krevní plazma a krevní tělíska Tekutá plazma obsahuje vedle vody 8% rozpuštěných organických látek, 1% rozpuštěných anorganických látek a glukózu. Organické látky tvoří hlavně bílkoviny. Anorganické látky udržují stálost kyselosti a osmotické poměry v plazmě.

Krevní tělíska jsou červené krvinky, bílé krvinky a krevní destičky.

Červené krvinky, erytrocyty, v sobě mají červené barvivo hemoglobin, který na sebe navazuje důležitý kyslík. Při uvolňování hemoglobinu vzniká bilirubin, žlučové barvivo.

Bílé krvinky, leukocyty, jsou podle vzhledu a původu buď granulocyty nebo agranulocyty. Účelem granulocytů je pohlcovat cizorodé částice. Agranulocyty se mění po výstupu z krve do tkání na makrofágy a v nich fagocytují, tj. pohlcují a ničí cizorodé buňky. Bílé krvinky jsou také nositeli protisrážlivé látky heparinu. Zastávají rovněž význam pro buněčnou imunitu, jsou namířené proti buňkám transplantovaných tkání a proti pozměněným buňkám vlastního těla (nádorovým, napadeným viry) a odpovídají i za humorální imunitu organismu. Obsahují navíc receptory pro vazbu antigenů, tak se dělí a přeměňují na buňky plazmatické, ty produkují protilátky, tzv. imunoglobuliny, které mají vliv na imunitní odezvu organismu. Při prvním setkání s antigenem vzniká primární imunitní reakce, při druhém setkání se stejným antigenem nastává rychlá a účinná druhotná imunitní odpověď, protože v těle jsou již buňky pamatující si první setkání. Antigeny hrají důležitou úlohu také v dědičnosti krevních skupin a Rh faktorů.

Krevní destičky, trombocyty, mají za úkol ovlivňovat srážení krve, tím jsou nepostradatelné při zástavě krvácení. Uplatňují se i jinak, např. opět při imunitních procesech. Obsahují množství důležitých látek (adrenalin, serotonin, tromboxan, fosfolipidy), které mají výrazné biologické účinky.